Zpět na začátek

Pravidla užití webu

(a) Úvod
 
Toto upozornění popisuje pravidla užití webu www.vemexenergie.cz.
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vemexenergie.cz je společnost VEMEX Energie a. s., IČO: 289 03 765, se sídlem Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299 („Provozovatel“).
 
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.vemexenergie.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
 
 
(b) Pravidla užití webu
 
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.vemexenergie.cz („Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky („Uživatel“ či „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
 
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.vemexenergie.cz nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.vemexenergie.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.
 
Na stránkách www.vemexenergie.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití takových stránek. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.
 
Při používání internetových webových stránek www.vemexenergie.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.
 
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 
Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.vemexenergie.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění.
 
Pravidla byla zveřejněna dne 25.5.2018.

Nastavení cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané během návštěvy našich internetových stránek na vaše zařízení. Cookies mohou v některých případech obsahovat osobní údaje.
 
Na našich stránkách jsou používány následující cookies:

• Funkční cookies
 
Funkční cookies jsou z technického hlediska nezbytné pro správnou a plynulou funkčnost internetových stránek během vaší návštěvy. Vzhledem k povaze těchto cookies je jejich použití v souladu s právními předpisy na našich internetových stránkách vždy povoleno.
 
Naše internetové stránky využívají tyto cookies k uložení vašeho nastavení cookies tak, aby nedocházelo k opětovnému zobrazování tohoto textu při každé vaší návštěvě těchto stránek.
 Optimalizační cookies
 
Optimalizační cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak jsou vámi používány naše internetové stránky. Můžeme tak lépe optimalizovat jejich obsah a zpříjemnit vám jejich pozdější používání, resp. zlepšit naše služby.
 
Zaškrtnutím políčka u optimalizačních cookies a stisknutím tlačítka Potvrdit volbu a nastavit vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním optimalizačních cookies na vaše zařízení.
Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.
 
Změnu nastavení cookies můžete také kdykoliv provést ve vašem prohlížeči, a to například globálním zakázáním ukládání cookies (tzv. „do not track“ příkaz). Vaše nastavení prohlížeče vždy plně respektujeme.
 
Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím svého prohlížeče.
 
Podrobné informace o účelech, pro které používáme soubory cookies, naleznete v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů společnosti VEMEX Energie a.s.
Potvrdit volbu a nastavit