Zpět na začátek

Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

(a) Úvod
 
Toto upozornění popisuje pravidla užití webu www.vemexenergie.cz a zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o osobní údaje získané na těchto stránkách, a také určuje informace na webových stránkách, které nejsou ztotožnitelné s konkrétními jednotlivci. Toto oznámení popisuje, jak společnost VEMEX Energie a. s., IČO: 289 03 765, se sídlem Na Zátorce 289/3, 160 00  Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299 („Provozovatel“) shromažďuje takový typ informací a pro jaké účely a za jakých okolnosti je může použít a zveřejnit.
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vemexenergie.cz je Provozovatel.
 
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.vemexenergie.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
 
 
(b) Pravidla užití webu
 
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.vemexenergie.cz („Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky („Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
 
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.vemexenergie.cz nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.vemexenergie.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.
 
Na stránkách www.vemexenergie.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.
 
Na stránkách www.vemexenergie.cz jsou trvale používány kódy od společností Google, které pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.
 
Při používání internetových webových stránek www.vemexenergie.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.
 
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 
Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.vemexenergie.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 1.1.2017.
 
 
(c) Shromažďování osobních údajů
 
Informace shromažďované automaticky
 
Provozovatel zaznamenává IP adresu a doménu každého návštěvníka stránek – Uživatele automaticky. Tyto informace neidentifikují individuálně Uživatele ale pouze počítač, který Uživatel používá k prohlížení stránek. Takto získané informace (tj. informace o typu použitého prohlížeče, typu používaného operačního systému a název domény poskytovatele internetových služeb apod.) Poskytovatel používá pro interní statistické analýzy, např. aby zjistil, v jakých místech, resp. na jakém území si lidé stránky prohlížejí. Informace zaznamenané Provozovatel automaticky nespojuje s osobními údaji Uživatele.
 
Informace shromážděné prostřednictvím Cookies
 
„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
 
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
 
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.
 
Informace poskytnuté Uživatelem
 
Pokud si Uživatel vyžádá informace od Provozovatele prostřednictvím webové stránky www.vemexenergie.cz nebo pokud používá takové nastavení stránky, které mu povoluje s Provozovatelem komunikovat elektronickou poštou nebo jiným způsobem, bude Provozovatel potřebovat některé z osobních informací Uživatele, abych mu mohl odpovědět na jeho dotazy. Bude-li Uživatel chtít používat tato nastavení, bude nezbytné, aby Poskytovateli poskytl určité osobní informace, nutné pro vzájemnou komunikaci. Uživatel bere na vědomí, že k poskytnutí těchto informací není povinen, nicméně pokud nebudou poskytnuty, Provozovatel nebude schopen reagovat na jeho požadavky. Aby Provozovatel mohl vyhovět požadavku Uživatele, může být nezbytné, aby Uživatel klikl na tlačítko “Souhlasím” v příslušné části stránky a tím potvrdil, že souhlasí s použitím svých osobních údajů pro daný účel.
 
Přístup na stránky www.vemexenergie.cz může být rovněž podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“). Poskytnutím těchto osobních údajů uděluje Uživatel Provozovateli v souladu s §5 zákona o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za účelem poskytnutí komplexní informace o produktech a službách, které poskytuje Provozovatel nebo třetí subjekty, prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že Uživatel je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 
Předávání osobních údajů a jejich ochrana
 
Provozovatel nakládá s  osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele.
 
Provozovatel poskytuje osobní údaje o svých zákaznících státním orgánům a dalším subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a jiným subjektům veřejného práva.
 
Provozovatel v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. Provozovatel v těchto případech klade důraz na důvěrný charakter těchto osobních údajů.
 
Zpracování osobních údajů mohou pro Provozovatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít tyto údaje k jiným účelům.
 
Práva Uživatelů
 
Požádá-li Uživatel Provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, Provozovatel takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování osobních údajů;
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Uživatele; a
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.

 
Uživatel má rovněž právo:
  • na přístup k osobním údajům;
  • požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a
  • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Provozovateli.
Pokud se Uživatel domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení;
  • požádat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména může požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo
  • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
FacebookGoogle+LinkedInYoutubePinterestTwitterInstagram
K personalizaci obsahu, poskytování služeb sociálních sítí a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Více informacíRozumím